از قوانین تاریخ مصرف گذشته تا موازی کاری در مدیریت فضای مجازی/ چرا شورا نتوانسته نقطه کانونی تصمیم‌گ