آمریکا: تحریم‌ها سبب حضور ایران بر سر میز مذاکره شد