گاردین: خلیفه داعش از ناحیه ستون فقرات دچار جراحت شدید شده است