پزشکان عمومی فراموش شده اند/سهم ۷ درصدی از پرداخت های نظام سلامت