آیا Apple Watch می تواند یک روز کامل شکنجه های گوناگون را دوام بیاورد؟