استاندار قزوین بطور سرزده از بخش طارم سفلی بازدید کرد