سیاست شهرداری تهران پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است