تقویت و توسعه فرهنگ کار در13 بند از سیاست های اشتغال