هدف غربی‌ها از برافروختن جنگ در خاورمیانه تضمین فروش اسلحه است