چگونگی راستی‌آزمایی تعهدات تهران/ نگران وفای به عهد ایران نباشید