کنسرت بنیامین بهادری - کرمانشاه / عکس : امیر فرزانه