اوباما خواستار شفافیت کامل در پرونده «فردی گری» شد