سردار آزمون عزادار چه کسی است؟/ او راز مشکی پوش شدنش را فاش کرد