بسته الحاقی The Last of Us: Left Behind برای ارائه‌ی مستقل معرفی شد