محکومیت توطئه تجزیه عراق از سوی آمریکا و لزوم حمایت از رزمندگان