ظریف: سابقه من در احترام به آزادی نقد و اندیشه قدمت سی و چند ساله دارد