کارگردان هندی از شکاف طبقاتی در این کشور انتقاد کرد