اظهارات موافقان و مخالفان درباره استانی شدن انتخابات