حاصل اعتکاف، ترقی روح و دور شدن از محرّمات الهی است