با وجود توافق، آمریکا بار دیگر ایران را به حمله نظامی تهدید کرد