وقتی در لیگ پایین تر هستید، بهتر است دهانتان را ببندید!