فوتبال سنندج دستخوش اختلافات میان پیشکسوتان و ورزشکاران است