پادشاه مراکش روز یک شنبه راهی عربستان سعودی می شود