ناسزا گویی رونی کلمن به آنهایی که برنامه اش در ایران را به هم زدند