مسابقه دانش آموزی ماشین های شیمیایی به پایان نرسید