فروزان: کفش‌هایم آبی‌ و نارنجی بود اما قرمز دیده می‌شد!