تساوی تیمهای شهرداری اردبیل و افشید قم/ فرصت صدرنشینی از دست رفت