مصدومیت میرزایی جدی نیست/ وضعیت نامشخص ساهاکیان در آخرین دیدار مهرام