تخلیه هتل محل اقامت عمره گذاران در مکه مکرمه در پی ...