در حال حاضر 4 میلیون نفر از ویندوز 10 استفاده می کنند