عذرخواهی سرمربی نفت مسجد سلیمان از مردم شهرش به خاطر شکست از ذوب آهن