بهروز مکوندی: در نیمه اول سرعت ذوب‌آهن را خنثی کردیم