اولویت نفت مسجد سلیمان بازی جوانمردانه است/ ضعف مدیریتی در تیم