کمالوند: از اینکه سه امتیاز در تبریز نماند، ناراحتم