امام جمعه مهران: حضرت علی (ع) بزرگترین معلم برای هدایت بشر در تمامی دوران هاست