الجزیره: شورای امنیت شامگاه جمعه جلسه فوق العاده ای ...