تساوی برای تراکتورسازی مانندشکست بود/دوست دارم گسترش در لیگ بماند