تونی: گسترش فولاد اگر مثل امروز بازی می کرد، هفتم جدول بود