کارگردان فیلم ابوزینب از مزاحمت های رژیم صهیونیستی هنگام ساخت فیلم خود گفت