تونی اولیویرا: با روز خوبمان فاصله داشتیم و مساوی عادلانه بود