رئیس سازمان لیگ فوتبال: لیگ امسال 27 پدیده به فوتبال ایران معرفی کرد