هیچ قدرتی توان جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی را ندارد