مدیر توسعه آموزش های نوین ایران: آموزش ها در کشور سنتی دنبال می شود