آمريکا بمباران اردوگاه يرموک در جنوب دمشق را محکوم کرد