معماری تحریم‌ها در حین توافق با ایران حفظ می‌شوند/ لغو در کار نیست