به دلیل تاخیر مربی سایپا، نشست خبری پورغلامی تحریم شد