تراکتور همچون گسترش فولاد برای من عزیز است/ به دنبال پیروزی بودیم