شهردار بهشهر: نیازمند دفاع از کرامت و اصالت کارگران هستیم