برانکو: متاسفم که گل‌های بیشتری نزدیم/ بار بزرگی از دوش بازیکنان برداشته شد