با پرسپولیس قرارداد ندارم باید ببینم وضعیت چه می‌شود